ЕФЕКТИ НА КАЛЦИУМОТ

Калциум учествува во креирањето на структурата на клеточните ѕидови , како и одржување на интегритетот на ќелијата на мембраната. Присуството на калциумот има позитивно влијание врз структурата и зачувување (чување) плодовите. Покрај тоа, во текот на вегетацискиот период, достапноста на калциум на разни листови претставува значајна предност, бидејќи се работи за слабо мобилни елементи во рамките на растителниот организам, и е на располагање, таму каде што ќе се користи. За подобра структура на мембраната и ѕидовите ќе резултира со зголемување на ефикасноста на физичките бариери во борбата против инвазивна болест и намалување на инциденцата на микро-некрозата.