ПРИРОДНО МИНЕРАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕХРАНА ПРЕКУ ЛИСТ НА РАСТИТЕЛНИ КУЛТУРИ

ТЕМА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Примената и ефектите на MegaGreen како природно минерално средство за прехрана преку лист на растителни култури.
ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Целта на ова истражување е да со користење на MEGAGREEN да се направи чекор напред во однос на производството на здрава, рационална и конкурентена храна на пазарот. Со воведување на нови технологии (микронизација и активирање на природни минерали) се направија значајни промени во сите подрачја на производството. Исто така, истражувањата се вршат со цел да се утврди под кои околностит и во кои количини примената на препаратот на различни производи влијае на висината на принос и на неговиот квалитет. Ова прашање бара голем број експериментални истражувања чии цели се изразени на следниот начин:
  • Определување на оптимална прехрана за одредена култура
  • Следење на промени во текот на вегетацијата и споредба со нетретирани култури од ист тип и возраст
  • Точно мерење на влијанието и анализа на примена на MegaGreen компонентата на квалитетот и родот на земјоделските култури во однос со вообичаена практика на ѓубрење.
Клучни термини: Калциум, биогени елементи, вртложна динамичка микронизација и активација, TMA-уред, асимилација, фотоавтотрофи, растителна култура, екофизиологија, техника на примена, ефекти, интегрирано искуство.

ВОВЕД

Знаејќи колку работата со производство е потешка отколку во индустријата, бидејќи условите на технолошкиот процес се променливи временски и климатски, иновацијата која ја носи MEGAGREEN и нејзините ефекти врз витализацијата на растенијата, нивната отпорност на стрес (пр. достапност на вода), квантитативно и квалитативно подобрување на родот , отпорност на болести и некои штетници, од досегашното искуство во Хрватска и во некои европски и азиски земји, успеавме да произведеме кохерентен производ кој е сосема безопасен за животната средина.
MEGAGREEN е чист минерал, соодветен за производство на здрава храна кој се вклучува во насока на заштита на животната средина, заедно со други решенија предложени во еколошки приод, кој доведува до зголемување на приносот и рационализација на земјоделското производство.