Фолијарно ѓубриво за силна зелена боја на листовите на вашите растителни култури

Технички податоци:
СУРОВИНА
Минерал калциум со маритимно потекло,седиментна карпа
ФОРМА
Микронизирана прав
ГОЛЕМИНА НА ЗРНО
0,0001-0,0002 mm
ТЕХНОЛОГИЈА
Микронизација и активација преку динамичен процес на фракција предизвикани со голема брзина и релативно допирање на површи- ната во краток временски интервал.Оваа постапка е патентирана под името Трибомеханичка активација крутина.
РАСТВОРЛИВОСТ
3-4% хемиски растворлив,преку 90% колоиден
АПЛИКАЦИЈА
0,3% колоиден раствор во вода.Растворот мора да се нанесува по зелените делови на билките во облик на фина магла.
ДОЗИРАЊЕ
2-2,5 kg/ha по апликација
ПРИМЕНУВАЊЕ
Секои 10-14 дена во текот на вегетацискиот период
ОЧЕКУВАНИ ПРЕДНОСТИ
  • Скратување на вегетацискиот период до 30%
  • Зголемена отпорност на болести
  • Заштеда на вода
  • Зголемување на суви материи во содржината на плодот
  • Подобро складирање на плодовите