СЕРТИФИКАТИ

ИЗВЕШТАИ

Извештај за резултати од микробилошките анализи на ѓубривото.
Извештај за резултатите од физичко-хемиските анализи на ѓубривото