КАЛЦИТ - КАЛЦИУМ КАРБОНАТ

Најчеста форма на калциум карбонат во природата е калцит, а воедно и еден од најчестите минерали во земјината кора. Кристализира во хексагонален систем на ромбоедар и скаленоедар и чест е раширен минерал во карпите. Тој е суштинска компонента на карпи карбонат, варовник и мермер. Во вода, како на пример што е атмосферската, која содржи јаглеродна киселина се претвора во лесно стоплив калциум бикарбонат, кој од водата повторно се излачува како калцит.
Калциум карбонат (CaCO3) е слабо растворливa сол на јаглеродна киселина и е стабилен во услови кои преовладуваат на површината на земјата што го прави околу 4% од вкупната маса на земјината кора.
Морските седименти со содржина на калциум карбонат повисока од 30% ја покриваат над ¼ од земјата и овие седименти се од биогено потекло, формирани од таложење на школки и од мртви морски организми.
Голем број од живите видови, посебно морските, е поврзан со пертиципати на калциум карбонат. Претставниците на сунѓери, членконоги, корали, Мекотели, алги, и други видови од многу други групи имаат излачен калцит во одредени ткива, најчесто за зголемување на силата на механички ткива. Суровината која се користи во производството на Megagreen е природен минерал на калцит, кој е седиментен минерал со морско потекло, настанат со слоевито скаменување на алги и дијатомеи.
Преглед на кристална решетката калцитови 3
Врз основа на хемиската анализа на калцитот се покажува дека се работи за природен материјал, кој содржи повеќе калциум карбонат, магнезиум карбонат пратен со магнезиум карбонат потоа алумосиликат, органски материи, микроелементи манган, цинк и бакар во релативно значителни количини. Содржина на потенцијално штетните елементи и тешките метали е екстремно ниска или нема траги. Што значи дека основните состојки на овој материјал се мек варовник и доломит.