ВЛИЈАНИЕ НА СПЕКТАРОТ НА СВЕТЛИНАТА НА ФОТОСИНТЕЗАТА

ФУНКЦИЈА НА ХЛОРОФИЛ - ПОЧЕТОК НА АСИМИЛАЦИЈА

ФОТОСИНТЕТСКА AKТИВНОСТ ВО ОДНОС НА KОНЦЕНТРАЦИЈА НА CO2

ФОТОСИНТЕТСКА AСИМИЛАЦИЈА КАЈ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ

KУЛТУРАTИП АСИМИЛАЦИЈАНЕТО АСИМИЛАЦИЈА CO2
mg CO2 / dm2 лист / час
ПченкаC446-63
Шеќерна трскаC442-49
СиракC455
СончогледC337-44
ТутунC316-21
ПченицаC317-31
Шеќерна репаC324-28
ЈачменC318-21
СојаC312-35
ГравC312-17